Ochrana osobních údajů

 1. Zhotovitel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresu sídla, IČ, DIČ, e‑mail na kontaktní osoby, telefonní číslo na kontaktní osoby, případně pozici kontaktní osoby. 
 2. Jméno, příjmení, e‑mailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ, adresu sídla, e‑mail na kontaktní osoby, telefonní číslo na kontaktní osoby, případně pozici kontaktní osoby je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy – poskytnutí možnosti odběru Služeb a provedení Díla a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění (posledního odběru Služeb nebo od provedení Díla) dle těchto podmínek, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Zhotovitele (jedná se tedy o oprávněný zájem správce).
 3. Na e‑mailovou adresu vám mohou být zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e‑mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů – výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, 
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Klient se tímto zavazuje pro případ, že při plnění Smlouvy budou Zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje ve smyslu Nařízení, upozornit jej na nakládání s osobními údaji, poučit jej o jeho povinnostech vyplývajících z veřejnoprávní úpravy a zajistit dostatečné právní i faktické zabezpečení, které Nařízení po správci i zpracovateli osobních údajů požaduje. V případě nesplnění těchto povinností odpovídá klient Zhotoviteli za případnou škodu.

Jak spolupráci s námi hodnotí naší klienti?

Vždy se snažíme být s klientem “na jedné lodi”. Úspěch našich partnerů je pro nás známkou dobře odvedené práce.